www.mihansalamat.irحتی اگر شما جز افرادی باشید که به ندرت پایشان عرق میکند و کفشهایشان بو میگیرد، با این حال باز هم بعد از عرق ریختن زیاد در یک ورزش استقامتی با مشکل بو گرفتن کفشهای ورزشیتان مواجه شده اید.